Οι καθηγητές υπεύθυνοι των τμημάτων για τις απουσίες, κατά το τρέχον σχολικό έτος,  είναι οι παρακάτω:              

ΤΜΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1

Κουρής Διονύσιος

Α2

Μπακαλάρου Ιωάννα

Β1

Μεσιακάρη Βαΐα

Β2

Αϊβαλιώτη Χριστίνα

Γ1

Ψωράκη Ευσταθία

Γ2

Αυγουστινιάτος Γρηγόρης
Γ3 Βάσιου Μαρία

 

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.
β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)».
Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.
γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

Γ2/40/07-01-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Ο μαθητής που απουσιάζει από το σχολείο μία ή περισσότερες ημέρες λόγω ασθενείας ή άλλου σοβαρού λόγου, μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες ως εξής:

  • Σε κάθε περίπτωση (και όταν ο μαθητής πάρει άδεια από το Διευθυντή), πρέπει να προσέλθει στο σχολείο ο γονέας του μαθητή σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.
  • Εάν έχει βεβαίωση από γιατρό, την καταθέτει στο σχολείο κι υπογράφει το σχετικό έντυπο
  • Εάν δεν έχει χαρτί από γιατρό, υπογράφει σε σχετικό έγγραφο, επικαλούμενος τους λόγους απουσίας του παιδιού του. Χωρίς χαρτί από γιατρό ο γονέας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι 2 συνεχόμενων ημερών και συνολικά απουσίες μέχρι 10 ημερών το χρόνο.

Αν υπάρχουν δικαιολογημένες απουσίες περισσότερες των 50, αυτές οι άνω των 50 συνυπολογίζονται στην κατηγορία των αδικαιολόγητων.

Για λεπτομέρειες γύρω από το σύνολο των απουσιών των παιδιών σας θα ενημερώνεστε από τον καθηγητή τον υπεύθυνο του τμήματος. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται κατά τις ημέρες και ώρες που ο καθηγητής, με βάση το νόμο, είναι υποχρεωμένος να δέχεται τους γονείς, και για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις επιδόσεις (πρόοδο) των μαθητών

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς (ΠΕ19)